Δήλωση προστασίας δεδομένων

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο! Η συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Σκοπός αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων είναι να σας ενημερώσει, ως χρήστη του δικτυακού μας τόπου, για τη φύση, το εύρος και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, και για τα δικαιώματα που έχετε, εάν είστε πρόσωπο δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 αρ. 1, του Γενικού Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Η δήλωση προστασίας δεδομένων που ακολουθεί περιλαμβάνει ήδη τις τροποποιήσεις υπό τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η εφαρμογή του οποίου άρχισε στις 25 Μαΐου 2018.

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο χειρισμός των λειτουργιών αυτού του δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την

London EV Company Ltd.
Li Close, Ansty Park, Coventry
London CV7 9RF
UK

Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) 2476 572000

E-mail: moc.cvel@noitpecer

Δικτυακός τόπος: www.levc.com

Διευθύνων Σύμβουλος: Joerg Hofmann

(στο εξής “LEVC”).

 

2. Γενικά

Αυτός ο δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με πρόθεση τη συλλογή όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων από εσάς. Κατ` αρχήν, είναι εφικτό να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο χωρίς να παράσχετε προσωπικά δεδομένα. Επεξεργασία δεδομένων απαιτείται μόνο εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. την online φόρμα επικοινωνίας). Όταν γίνεται αυτό, διασφαλίζουμε πάντοτε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με μια νομική βάση ή με τη συγκατάθεση που εσείς έχετε δώσει. Συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η εφαρμογή του οποίου άρχισε στις 25 Μαΐου 2018.

 

3. Ορισμός

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση για την προστασία δεδομένων έχουν την ερμηνεία που δίνεται παρακάτω, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

«Προσωπικά δεδομένα» σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (στο εξής «πρόσωπο δεδομένων»). Φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, είναι ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε μια αναγνωριστική ιδιότητα, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, online αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, σωματική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε διεργασία ή σύνολο διεργασιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα μέσα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δόμηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση και κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Περιορισμός επεξεργασίας» σημαίνει την επισήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό να περιοριστεί η επεξεργασία τους στο μέλλον.

«Ψευδωνυμοποίηση» σημαίνει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πια να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται ξεχωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή της χώρας-μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για την υποψηφιότητά του μπορούν να παρέχονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή της χώρας-μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία» σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων.

«Αποδέκτης» σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα, στον οποίο κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτον ή όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορεί να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης αναζήτησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή της χώρας-μέλους δεν θα θεωρούνται αποδέκτες. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εκείνες τις δημόσιες αρχές θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

«Τρίτος» σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέα εκτός από το πρόσωπο δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και πρόσωπα που, υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

«Συγκατάθεση» του προσώπου δεδομένων σημαίνει κάθε ελεύθερη, ρητή και με πλήρη επίγνωση δήλωση βούλησης του προσώπου δεδομένων, με την οποία το πρόσωπο δεδομένων, μέσω σαφώς καταφατικής δήλωσης ή ενέργειας, δηλώνει ότι αποδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

4. Συγκατάθεση

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για τα οποία χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό γίνεται όταν χρησιμοποιείτε την online φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δήλωση συγκατάθεσης

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι διαθέσιμη online, συμφωνείτε ότι μας επιτρέπετε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχονται, όπως αναφέρεται σε αυτήν τη δήλωση για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, αποστέλλοντας μια σχετική δήλωση προς εμάς. Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι χωρίς τη συγκατάθεσή σας δεν θα είναι πια εφικτή η χρήση της υπηρεσίας μας. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση e-mail moc.cvel@RPDG (σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να μας δώσετε όνομα, διεύθυνση e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση).

 

5. Σκοπός χρήσης και νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για τη συγκρότηση, εκτέλεση ή διεξαγωγή των υπηρεσιών που προσφέρουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία στη νομική βάση του άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας που επιδιώκουμε πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ. Αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται για τον δηλωθέντα σκοπό με τη συγκατάθεσή σας, τότε βασίζεται στο άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. Όταν χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο της επεξεργασίας που έχουμε αναλάβει, η επεξεργασία πραγματοποιείται στη νομική βάση του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που παρατίθενται παρακάτω.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Για επικοινωνία με το πρόσωπο δεδομένων και για οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία Με βάση τα έννομα συμφέροντα
Για χειρισμό ερωτήματός σας και για παροχή περαιτέρω συμβουλών που τυχόν έχετε ζητήσει, αναλόγως της περίπτωσης Με βάση τη συγκατάθεσή σας
Για να διασφαλιστεί ότι ο δικτυακός μας τόπος παρουσιάζεται σε εσάς με τρόπο αποτελεσματικό και ελκυστικό (π.χ. με ανάλυση χωρίς αποκάλυψη της ταυτότητας) Με βάση τα έννομα συμφέροντα
Για τεχνική υλοποίηση των προσφερόμενων από εμάς Με βάση τα έννομα συμφέροντα

 

 

6. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς και εν γνώσει σας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της online φόρμας ή της διεύθυνσης e-mail μας.

Με τη διαθέσιμη φόρμα online, συλλέγονται – ως υποχρεωτικά πεδία – τα παρακάτω δεδομένα:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Τοποθεσία
 • Διεύθυνση e-mail
 • Όχημα ενδιαφέροντος
 • Μήνυμα

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς και τα περιεχόμενά τους θα παραμείνουν αποκλειστικά σε εμάς και στους παρόχους “Palmer Hargreaves” και “Mailjet”. Θα αποθηκεύουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 5 παραπάνω. Οποιαδήποτε χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν των αναφερόμενων απαιτεί τη ρητή συγκατάθεσή σας. Αυτό ισχύει επίσης και για τη μεταφορά και μεταβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους.

 

7. Γενικά αρχεία καταγραφής

Ο δικτυακός διακομιστής καταγράφει προσωρινά σε αρχεία καταγραφής τα δεδομένα σύνδεσης του υπολογιστή που υποβάλλει ερώτημα (διεύθυνση IP), τις σελίδες που επισκέπτεστε στον δικτυακό μας τόπο, τα δεδομένα και τη διάρκεια της σύνδεσής σας, τα δεδομένα αναγνώρισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, τον δικτυακό τόπο που είχατε επισκεφθεί προηγουμένως, καθώς και την επιτυχή ανάκτηση των αρχείων καταγραφών. Η τεχνική διαχείριση του δικτυακού τόπου και οι ανώνυμες στατιστικές μετρήσεις εξυπηρετούν μια αξιολόγηση των προσβάσεων στις προσφορές της LEVC και μια αξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων στην εταιρεία μας, ώστε να διασφαλιστεί ένα βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή θα αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε. Εκτός εάν υπάρχουν δυνητικές υποχρεώσεις διατήρησης βάσει της νομοθεσίας, θα διαγράψουμε ή θα αποκρύψουμε την ταυτότητα της διεύθυνσης IP σας 28 ημέρες μετά από την έξοδό σας από τον δικτυακό μας τόπο.

 

8. Cookies

Χρήση των cookies

Ο δικτυακός μας τόπος συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που ονομάζεται «cookies προγράμματος περιήγησης».

Τι είναι τα cookies;

Είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο μέσον αποθήκευσης δεδομένων σας και τα οποία αποθηκεύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και δεδομένα σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία με το σύστημά μας. Γενικά, ένα cookie περιέχει το όνομα του τομέα που έστειλε τα δεδομένα του cookie καθώς και πληροφορίες για την ηλικία του cookie και ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Τα cookies διευκολύνουν τα συστήματά μας να αναγνωρίσουν τη συσκευή του χρήστη και να κάνουν αμέσως διαθέσιμες τυχόν δυνητικές προρυθμίσεις. Αμέσως μόλις ένας χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα, ένα cookie μεταφέρεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies μάς βοηθούν να βελτιώσουμε τον δικτυακό μας τόπο και να σας προσφέρουμε μια ακόμα καλύτερη και προσαρμοσμένη υπηρεσία. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας ή τη (φορητή) συσκευή σας όταν επιστρέψετε στον δικτυακό μας τόπο και, συνεπώς, μπορούμε

 • να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις δραστηριοτήτων σας στον δικτυακό τόπο και να προσαρμόζουμε τον δικτυακό τόπο ώστε να καλύπτει τα δικά σας ενδιαφέροντα, και
 • να επιταχύνουμε τον χειρισμό των ερωτημάτων σας.

Συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες τρίτων, που μας υποστηρίζουν στο να κάνουμε την διαδικτυακή προσφορά και τον δικτυακό τόπο περισσότερο ενδιαφέροντα για εσάς. Επομένως, τα cookies αυτών των συνεργαζόμενων εταιρειών (τρίτοι πάροχοι) επίσης αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από τον προκαθορισμένο χρόνο.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα cookies που αποθηκεύουμε.

Μπορώ να αποφασίσω σχετικά με τη χρήση των cookies;

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τα cookies που έχετε ορίσει εδώ.

Γενικά, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιούνται cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να μην γίνεται δεκτή η αποθήκευση οποιωνδήποτε cookies. Πρέπει να θυμάστε ότι, σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση του δικτυακού μας τόπου ενδέχεται να γίνεται υπό περιορισμούς ή να μην είναι εφικτή, αναλόγως της περίπτωσης. Αν θέλετε να γίνονται δεκτά μόνο τα δικά μας cookies, αλλά όχι τα cookies των παρόχων υπηρεσιών και συνεργατών μας, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση αποκλεισμού των cookies τρίτων (block third party cookies) στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

 

9. Ενοποίηση με υπηρεσίες και περιεχόμενα τρίτων

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί περιεχόμενα και υπηρεσίες άλλων παρόχων. Παραδείγματος χάριν, βίντεο που παρέχονται από το YouTube. Για να ανακτηθούν και να παρουσιαστούν αυτά τα δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, είναι απόλυτα αναγκαίο να μεταδοθεί η διεύθυνση IP. Συνεπώς, ο πάροχος (στο εξής «τρίτος») γνωρίζει τη διεύθυνση IP του χρήστη.

Ακόμη κι αν προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο τρίτους παρόχους που χρειάζονται τη διεύθυνση IP μόνο για την παροχή περιεχομένου, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εάν η διεύθυνση IP αποθηκεύεται, αναλόγως των συνθηκών. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η διαδικασία εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, στατιστικούς σκοπούς. Όταν μάθουμε ότι η διεύθυνση IP αποθηκεύεται, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.

Χρήση του Google Tag Manager

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί το Google Tag Manager. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, η διαχείριση των ετικετών (tags) του δικτυακού τόπου μπορεί να γίνεται μέσα από μια διεπαφή. Το Google Tag Manager απλώς υλοποιεί τις ετικέτες. Αυτό σημαίνει: Δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Το Google Tag Manager δίνει έναυσμα σε άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα, αναλόγως της περίπτωσης. Ωστόσο, το Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Θα βρείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB

Χρήση του YouTube

Για την ενσωμάτωση και παρουσίαση περιεχομένου σε μορφή βίντεο, ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί προσθήκες (plugins) του YouTube, τις λειτουργίες του οποίου χειρίζεται η Google. Υπεύθυνη για τις λειτουργίες της πύλης βίντεο είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, U.S.A.

Κατά την πρόσβαση σε μια σελίδα που περιέχει μια ενσωματωμένη προσθήκη του YouTube, πραγματοποιείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Έτσι, το YouTube μαθαίνει ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Το YouTube ενδέχεται να συνδέσει τις συνήθειες περιήγησής σας απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ, αν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας στο YouTube. Αυτό μπορείτε να το αποφύγετε όταν αποσυνδεθείτε εκ των προτέρων από τον λογαριασμό σας στο YouTube. Το YouTube χρησιμοποιείται με σκοπό την ελκυστική παρουσίαση όσων προσφέρουμε online. Αυτό είναι ένα έννομο συμφέρον υπό τους όρους του άρθρου 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ. Θα βρείτε λεπτομέρειες για τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών στη δήλωση προστασίας δεδομένων του YouTube, στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=de https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de

Χρήση του Google Analytics

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Πάροχος αυτής της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποθηκεύει στην τελική συσκευή σας και τα οποία διευκολύνουν μια ανάλυση της χρήσης του δικτυακού τόπου. Πληροφορίες, οι οποίες παράγονται μέσω των cookies και αφορούν τη χρήση εκ μέρους σας του δικτυακού μας τόπου, μεταβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google και αποθηκεύονται εκεί. Γενικά, ο διακομιστής βρίσκεται στις Η.Π.Α.

Η αποθήκευση των cookies του Google Analytics βασίζεται στο άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ. Ως ιδιοκτήτες αυτού του δικτυακού τόπου, έχουμε ένα έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση του δικτυακού τόπου και της διαφημιστικής δραστηριότητας, αναλόγως της περίπτωσης.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics σε συνάφεια με τη λειτουργία απόκρυψης των διευθύνσεων IP. Διασφαλίζει ότι το Google συμπτύσσει τη διεύθυνση IP σας εντός των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα άλλα συμβαλλόμενα με τη συμφωνία κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προτού μεταβιβαστεί στις Η.Π.Α. Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις, όπου η Google μεταβιβάζει την πλήρη διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή στις Η.Π.Α. και την συμπτύσσει εκεί. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτήν την πληροφορία για λογαριασμό μας με σκοπό την ανάλυση της εκ μέρους σας χρήσης του δικτυακού τόπου, τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες στον δικτυακό τόπο και την εκτέλεση άλλων υπηρεσιών για εμάς σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Internet. Η διεύθυνση IP που μεταβιβάζεται από το Google Analytics δεν θα συνδυάζεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αποφύγετε την αποθήκευση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Έτσι, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί για ορισμένες λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου. Μπορείτε, επίσης, να αποφύγετε τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, και την επακόλουθη επεξεργασία από την Google. Αυτό είναι εφικτό εάν κάνετε λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης (plugin) για το πρόγραμμα περιήγησης, που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Λεπτομέρειες για τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών στο Google Analytics θα βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google, στη διεύθυνση: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα» του Google Analytics. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν πληροφορίες για την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου. Τα δεδομένα αυτά έχουν ληφθεί από διαφημίσεις της Google βάσει ενδιαφερόντων και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους. Δεν είναι εφικτό να συνδεθούν τα δεδομένα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις προβολής στον λογαριασμό σας στο Google ή απαγορεύοντας τη συλλογή των δεδομένων σας μέσω του Google Analytics γενικά, όπως περιγράφεται στο σημείο «Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων».

Θα βρείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB

Χρήση του Google Ads και του εργαλείου Παρακολούθηση μετατροπών της Google

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί το Google Ads. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A.

Το Ads είναι ένα πρόγραμμα online διαφήμισης. Κατά τη χρήση του προγράμματος online διαφήμισης, χρησιμοποιούμε παρακολούθηση μετατροπών. Αφού κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από το Google, αποθηκεύεται ένα cookie για παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στη συσκευή σας το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα cookies του Google Ads παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των χρηστών. Κατά την εξέταση του cookie, η Google και εμείς μπορούμε να δούμε ότι έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και έχετε προωθηθεί στον δικτυακό μας τόπο. Η αποθήκευση των «cookies μετατροπών» βασίζεται στο άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ. Ως ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου, έχουμε ένα έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση του δικτυακού τόπου και της διαφημιστικής δραστηριότητάς μας.

Κάθε πελάτης του Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω δικτυακών τόπων των πελατών του Ads. Τα cookies μετατροπών χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπών για πελάτες του Ads χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες του Ads ενημερώνονται για το πόσοι χρήστες έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν προωθηθεί σε σελίδες στις οποίες υπάρχει μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, οι πελάτες του Ads δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα για αναγνώριση των χρηστών. Αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση της. Πρέπει να απενεργοποιηθεί το cookie μετατροπών στις ρυθμίσεις χρήστη του προγράμματος περιήγησης. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητές σας δεν θα περιλαμβάνονται στα στατιστικά της παρακολούθησης μετατροπών.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για το Google Ads και το εργαλείο Παρακολούθηση μετατροπών της Google στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=el https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en-GB

Μπορείτε να ελέγξετε, να περιορίσετε ή να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης στη διεύθυνση https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να προκαλέσει περιορισμό της λειτουργικότητας του δικτυακού μας τόπου.

Χρήση της ετικέτας Insight του LinkedIn

Η ετικέτα Insight του LinkedIn από την LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, US, θα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στοχευμένων ομάδων, για την τμηματοποίηση ομάδων επισκεπτών στα προσφερόμενα online από εμάς, για τον προσδιορισμό συντελεστών μετατροπής και για τη μετέπειτα βελτιστοποίησή τους. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν αλληλεπιδράτε με διαφημίσεις που έχουμε τοποθετήσει σε συνεργασία με την LinkedIn Corporation. Για να γίνει αυτό, η LinkedIn Corporation παρέχει αλλαγή στόχευσης για επισκέπτες του δικτυακού τόπου με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων έξω από τον δικτυακό μας τόπο.

Η ετικέτα Insight του LinkedIn συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις στον δικτυακό μας τόπο, όπως διεύθυνση URL, παραπέμπουσα διεύθυνση URL, διεύθυνση IP, χαρακτηριστικά συσκευής και προγράμματος περιήγησης (παράγοντας χρήστη) και χρονική σήμανση. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση αναφορών με απόκρυψη ταυτότητας σχετικά με το κοινό του δικτυακού τόπου και την απόδοση των διαφημίσεων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας την ετικέτα Insight του LinkedIn για τον σκοπό της βελτιστοποίησης του δικτυακού μας  τόπου και για σκοπούς μάρκετινγκ με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ.

Η ακριβής περίοδος αποθήκευσης των επεξεργασμένων δεδομένων δεν τελεί υπό τον έλεγχό μας, αλλά προσδιορίζεται από την LinkedIn Corporation. Περαιτέρω πληροφορίες για την ετικέτα Insight του LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη δήλωση για την προστασία των δεδομένων του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

10. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί περιεχόμενα και υπηρεσίες άλλων παρόχων. Για να ανακτηθούν και να παρουσιαστούν αυτά τα δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, είναι απόλυτα αναγκαίο να μεταδοθεί η διεύθυνση IP. Συνεπώς, οι πάροχοι (στο εξής «τρίτος») γνωρίζουν τη διεύθυνση IP του χρήστη.

Ακόμη κι αν προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά παρόχους που χρειάζονται τη διεύθυνση IP μόνο για την παροχή περιεχομένου, δεν έχουμε κανένα έλεγχο στο κατά πόσον η διεύθυνση IP αποθηκεύεται, αναλόγως των συνθηκών. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η διαδικασία εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, στατιστικούς σκοπούς. Όταν μάθουμε ότι η διεύθυνση IP αποθηκεύεται, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.

Θα μας βρείτε στις παρακάτω πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Twitter

Όταν χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με αυτό της ΕΕ σε όλες τις χώρες εκτός ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι για εσάς ως χρήστη, αν η επεξεργασία των μεταβιβαζόμενων δεδομένων γίνεται σε, ούτως αποκαλούμενες, τρίτες χώρες με ανεπαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αυτό δυσχεραίνει την επιβολή των γνωστών δικαιωμάτων των χρηστών. Επιπλέον, ενδέχεται ο πάροχος στην τρίτη χώρα να επεξεργάζεται τα δεδομένα αλλά όχι προς το συμφέρον σας.

Οι σκοποί της επεξεργασίας που επιδιώκονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνήθως αποκλίνουν από τους σκοπούς που εμείς επιδιώκουμε. Έτσι, η επεξεργασία των δεδομένων που καταγράφετε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται για σκοπούς έρευνας αγοράς, διαφήμισης και δημιουργίας προφίλ χρηστών για εξατομικευμένη διαφήμιση (όπως Facebook, Google, Instagram κ.λπ.).

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρησιμοποιούνται cookies που καταγράφουν τη συμπεριφορά των χρηστών και διευκολύνουν τη δημιουργία προφίλ χρηστών. Θα βρείτε μια λίστα με τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντιστοίχων παρόχων. Μπορείτε να περιορίσετε τη δημιουργία προφίλ, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στον λογαριασμό χρήστη που έχετε. Διαβάστε τις σχετικές δηλώσεις προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου για να μάθετε πώς πρέπει να προχωρήσετε.

Αυτό παραπέμπει, κατά βάση, στα παρακάτω δεδομένα:

 • Δεδομένα εγγραφής, όπως όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση e-mail
 • Πληροφορίες προφίλ, όπως όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφία
 • Πληροφορίες αρχείου καταγραφής, όπως αίτηση web, διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης, σελίδες προορισμού, σελίδες που επισκεφθήκατε
 • Αναγνωριστικό συσκευής
 • Μετα-δεδομένα, όπως, hashtags, ετικέτες γεωγραφικού προσδιορισμού (geotags), σχόλια

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους δηλωθέντες σκοπούς βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για διαχείριση και επικοινωνίες ώστε να παρέχουμε ένα κανάλι πληροφοριών και επικοινωνίας σύμφωνα με το αρ. 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ. Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων στον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, η νομική βάση της επεξεργασίας βασίζεται στο άρ. 6 (1) (α) και άρ. 7 του ΓΚΠΔ.

Επειδή η πραγματική επεξεργασία των δεδομένων εκτελείται από τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οι δυνατότητές μας για πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι περιορισμένες. Ο μόνος που νομιμοποιείται για πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι αποκλειστικά ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για τον λόγο αυτό, μόνο ο πάροχος είναι σε θέση να λάβει και να εφαρμόσει άμεσα σχετικά μέτρα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως χρήστη (αίτηση παροχής πληροφοριών, αίτηση διαγραφής, εναντίωση κ.λπ.). Επομένως, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων είναι η άσκησή τους απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο.

Επιπλέον, σε φορητές τελικές συσκευές, μπορείτε να μην επιτρέψετε την πρόσβαση των υπηρεσιών σε δεδομένα επαφών και ημερολογίου, φωτογραφίες, δεδομένα τοποθεσίας κ.λπ. προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα.

Στην LEVC δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε δεδομένα από την εκ μέρους σας χρήση της υπηρεσίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που κοινοποιήσουμε τις αναρτήσεις σας ή απαντήσουμε σε αυτές ή δημιουργήσουμε οι ίδιοι αναρτήσεις που παραπέμπουν στο προφίλ σας, τότε για τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του ονόματος (χρήστη) και του περιεχομένου που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό σας, θα γίνει επεξεργασία στον βαθμό που θα επιτρέψει να ενσωματωθούν στα προσφερόμενά μας και να γίνουν ελεύθερα προσβάσιμα στους ακόλουθούς μας.

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε αυτό το θέμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαιώματα του προσώπου δεδομένων

Παρακάτω θα βρείτε μια πιο αναλυτική λίστα της σχετικής επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται από τους παρόχους, χρησιμοποιώντας τους σχετικούς συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των παρόχων:

Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Δήλωση προστασίας δεδομένων: https://el-gr.facebook.com/about/privacy/ https://en-gb.facebook.com/about/privacy/

Instagram:

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Δήλωση προστασίας δεδομένων: https://help.instagram.com/155833707900388 https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Δήλωση προστασίας δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google – YouTube:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Δήλωση προστασίας δεδομένων: https://policies.google.com/privacy?hl=el https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Twitter:

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Δήλωση προστασίας δεδομένων: https://twitter.com/en/privacy https://twitter.com/en/privacy

 

11. Ασφάλεια δεδομένων

Δυστυχώς, η μεταβίβαση πληροφοριών μέσω του Internet δεν είναι ποτέ 100% ασφαλής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζονται μέσω του Internet στον δικτυακό μας τόπο.

Ωστόσο, προστατεύουμε τον δικτυακό μας τόπο από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση ή διάδοση των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα σας μεταβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Χρησιμοποιούμε το σύστημα κωδικοποίησης SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) για αυτόν τον σκοπό. Τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζουμε βελτιώνονται διαρκώς, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

12. Δικαιώματα του προσώπου δεδομένων

Εάν είστε πρόσωπο δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 (1) του ΓΚΠΔ, τότε έχετε τα παρακάτω δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα για επιβεβαίωση και πρόσβαση

Υπό τους όρους του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση ως προς το εάν γίνεται ή όχι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και να αποκτήσετε πρόσβαση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα σχετικά με εσάς και να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών χωρίς χρέωση.

Δικαίωμα διόρθωσης

Υπό τους όρους του άρθρου 16 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε επίσης το δικαίωμα συμπλήρωσης των μη ολοκληρωμένων προσωπικών δεδομένων, μέσω, μεταξύ άλλων, της υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής

Υπό τους όρους του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ και ότι δεν είναι απαραίτητη η επεξεργασία.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Υπό τους όρους του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Υπό τους όρους του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία εσείς έχετε παράσχει σε εμάς, σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, και έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε διαφορετικό υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς παρεμπόδιση από εμάς, με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα αναίρεσης δοθείσας συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον τη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχει δοθεί σε εμάς. Μπορείτε να αποστείλετε την αναίρεση στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: moc.cvel@RPDG moc.cvel@RPDG

Δικαίωμα εναντίωσης

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Αν καλύπτονται οι προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική εναντίωση, τότε δεν θα μπορούμε πια να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα υποβολής παραπόνου σε εποπτεύουσα αρχή

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα διοικητικά ή δικαστικά μέσα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένα παράπονο σε μια εποπτεύουσα αρχή, ειδικότερα στο κράτος-μέλος της συνήθους διαμονής σας, στην έδρα εργασίας σας ή στον τόπο της υποτιθέμενης παραβίασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

 

13. Προώθηση των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα προωθούνται όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται από έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών στη Γερμανία. Διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο στην Ε.Ε, την Ελβετία και τη Νορβηγία. Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου καθώς και για τη συγκρότηση, εκτέλεση και διεξαγωγή της υφιστάμενης άδειας χρήσης και είναι εφικτό ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας επίσης θα προωθούνται αν έχουμε το δικαίωμα ή είμαστε υποχρεωμένοι να προωθήσουμε δεδομένα λόγω νομικών διατάξεων ή/και επίσημης ή δικαστικής εντολής. Ειδικότερα, αυτό μπορεί να αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών για επιβολή του νόμου, αποτροπή απειλών ή άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όταν τα δεδομένα σας προωθούνται σε παρόχους υπηρεσιών (όπως αναφέρεται στο σημείο 6) στο βαθμό που αυτό απαιτείται, οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των εργασιών τους. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ΓΚΠΔ.

Εκτός όσων περιγράφονται παραπάνω, εμείς, κατά κανόνα, δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, δεν προωθούμε προσωπικά δεδομένα σε κάποιον φορέα σε τρίτη χώρα ή σε ενδιάμεσο οργανισμό.

 

14. Περίοδος αποθήκευσης για τα προσωπικά δεδομένα

Όσον αφορά την περίοδο αποθήκευσης, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα αμέσως μόλις η αποθήκευσή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού και δεν υπάρχουν νομοθετημένες περίοδοι διατήρησης. Οι νομοθετημένες περίοδοι διατήρησης είναι κατά βάση το κριτήριο για την τελική περίοδο αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα σχετικά δεδομένα κατά κανόνα θα διαγράφονται. Αν υπάρχουν περίοδοι διατήρησης, τότε μετά τη λήξη τους η επεξεργασία θα περιορίζεται με αποκλεισμό των δεδομένων.

 

15. Παραπομπές και σύνδεσμοι

Όταν επισκέπτεστε δικτυακούς τόπους στο Internet προς τους οποίους υπάρχουν παραπομπές από τον δικτυακό μας τόπο, ενδέχεται και πάλι να σας ζητηθούν λεπτομέρειες, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, χαρακτηριστικά προγράμματος περιήγησης κ.λπ. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν προσδιορίζει την επεξεργασία, προώθηση ή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς δικούς τους κανόνες για τον χειρισμό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, θα θέλαμε να προτείνουμε να ενημερώνεστε για το πώς χειρίζονται οι τρίτοι πάροχοι τα προσωπικά δεδομένα στους δικτυακούς τους τόπους προτού καταχωρήσετε προσωπικά δεδομένα.

 

16. Τροποποίηση της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Αναπτύσσουμε διαρκώς και εξελίσσουμε τον δικτυακό μας τόπο για να σας προσφέρουμε μια υπηρεσία που βελτιώνεται συνεχώς. Θα διατηρούμε διαρκώς επικαιροποιημένη αυτήν την δήλωση για την προστασία δεδομένων και θα την αναθεωρούμε αναλόγως όταν και όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Φυσικά, θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την δήλωση για την προστασία δεδομένων. Αυτό θα γίνεται με αποστολή e-mail στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει. Όπου είναι απαραίτητο να μας δώσετε περαιτέρω συγκατάθεση για τον χειρισμό των δεδομένων σας πέραν της παρούσης, θα φροντίζουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προτού ισχύουν οποιεσδήποτε συναφείς αλλαγές.

 

17. Υπεύθυνος ασφάλειας δεδομένων

Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο ασφάλειας δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: moc.cvel@RPDG moc.cvel@RPDG

Εκδόθηκε: [Μάρτιος] 2021